Aktualności

Banderolowane torebki po 100 szt!
Już teraz umożliwiamy Państwu banderolowanie toreb, ułatwiające dalszą dystrybucję oraz bardziej estetyczne przechowywanie toreb.
Nowość wśród opakowań!
Przedstawiamy nowy rodzaj toreb - TRANSPARENTNYCH. Dzięki zastosowaniu specjalnego papieru, z łatwością można pokazać wnętrze torby i walory produktu przy zachowaniu odpowiedniej funkcji ochronnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Projekty UE

INFORMACJE
O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
maszyna do pakowania produktów w folię termokurczliwą
 
 
1.     Nazwa Firmy - Zamawiający
BAG-DRUK spółka jawna S. Jasiaczyk, R. Jodko,
2.     Adres
91-231 Łódź, ul. Hodowlana nr 10
-         Telefon
42 6509133
-         Fax.
42 6509165
-         Adres poczty lektronicznej
biuro@bagdruk.pl
3.     Numer w w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000170399
4.     Osoba do kontaktu:
Sławomir Jasiaczyk
-      Telefon
601205982
-      Adres poczty elektronicznej
biuro@bagdruk.pl
5.     NIP
7260027436
6.     REGON
470602114
7.     Sposób udzielania zamówienia
Zamówienie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
8.     Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bag-Druk
9.     Nazwa osi priorytetowej i działania
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie: II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP.
10. Przedmiot zamówienia - kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:
1.         Maszyna do pakowania produktów w folię termokurczliwą – kod (CPV) - 42900000-5 - Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
11. Wykaz ofert i daty wpłynięcia
Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie:
1)          Shanghai QCPACK Machinery Co., Ltd. No. 395 Shuanglian Rd., Xujing Industrial Zone, Qingpu District, Shanghai, China
2)          WRH Global Polska sp. z o.o. ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa
12. Wybrana oferta wraz z uzasadnieniem wyboru
W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą ofertę w zakresie dostawy i instalacj została uznana oferta złożona przez:
Shanghai QCPACK Machinery Co., Ltd. No. 395 Shuanglian Rd., Xujing Industrial Zone, Qingpu District, Shanghai, China
 
Przedsiębiorstwo Shanghai QCPACK Machinery Co., Ltd. przedstawiło ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, otrzymując łącznie 100 punktów  (kryterium I + kryterium II)