Aktualności

Banderolowane torebki po 100 szt!
Już teraz umożliwiamy Państwu banderolowanie toreb, ułatwiające dalszą dystrybucję oraz bardziej estetyczne przechowywanie toreb.
Nowość wśród opakowań!
Przedstawiamy nowy rodzaj toreb - TRANSPARENTNYCH. Dzięki zastosowaniu specjalnego papieru, z łatwością można pokazać wnętrze torby i walory produktu przy zachowaniu odpowiedniej funkcji ochronnej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Projekty UE

ZAPYTANIE OFERTOWE – sprężarka śrubowa

 

 

 

1.     Nazwa Firmy - Zamawiający
BAG-DRUK spółka jawna S. Jasiaczyk, R. Jodko,
2.     Adres
91-231 Łódź, ul. Hodowlana nr 10
-         Telefon
42 6509133
-         Fax.
42 6509165
-       Adres poczty elektronicznej
biuro@bagdruk.pl
3.     Numer w w Krajowym Rejestrze Sądowym
0000170399
4.     Osoba do kontaktu:
Sławomir Jasiaczyk
-      Telefon
601205982
-      Adres poczty elektronicznej
biuro@bagdruk.pl
5.     NIP
7260027436
6.     REGON
470602114
7.     Sposób udzielania zamówienia
Zamówienie udzielone w oparciu o zasadę konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
8.     Tytuł projektu
Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Bag-Druk
9.     Nazwa osi priorytetowej i działania
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na lata 2014-2020, Działanie: II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP.
10.Przedmiot zamówienia - kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:
1.     Elektryczna sprężarka śrubowa z napędem bezpośrednim – kod (CPV) - 42123400-1.
11.Opis przedmiotu zamówienia
Sprężarkę powinny charakteryzować elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne przedstawione poniżej:
Główne elementy i parametry:
-         moc zainstalowanego silnika 7,5 kW - silnik w standaryzacji energetycznej IE3,
-         maksymalne ciśnienie 7,5 Bara,
-         zmienna wydajność  0,4 – 1,20 m3/min,
-         sprężarka wyposażona w mikroprocesorowy sterownik umożliwiający późniejsze spinanie i zarządzanie grupą min 4 sprężarek jednej marki,
-         sprężarka zabudowana na zbiorniku poziomym 500L wyposażonym w armaturę,
-         osuszacz chłodniczy z wbudowanymi filtrami wstępnym i dokładnym o odpowiedniej wydajności przewymiarowany o min 20% max 25% zapewniający punkt rosy na poziomie +3o C, również zabudowany na zbiorniku bez wspólnej obudowy ze sprężarką.
Wszystkie elementy i urządzenia muszą być nowe.
Zestaw musi zawierać wszelkie niezbędne dokumenty oraz instrukcje.
Gwarancja minimum 12 miesięcy na wszystkie urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą charakteryzować elementy, funkcje, właściwości i parametry techniczne opisujące przedmiot zamówienia.
12.Opis sposobu obliczania ceny
Cena obejmuje wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić za dostarczony towar, usługę lub roboty budowlane. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru usługi lub wykonanie robót budowlanych podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
Cena w walucie innej niż PLN zostanie obliczona na podstawie średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego terminu składania ofert.
13.Kryteria oceny ofert, informacje o wagach przypisanych do poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie w każdej ofercie podlegać będzie przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem poniższych kryteriów.
1.                         Kryterium I - cena – 100 %
Formuły związane z liczeniem punktów za określone kryterium w ofercie.
Liczba punktów = 100 * (Cena minimalna z wszystkich złożonych ofert / Cena analizowanej oferty)
 
14.Termin wykonania zamówienia
Maksymalny termin dostawy i instalacji - 30.07.2017 roku
15.Opis sposobu przygotowania ofert
Oferty proszę składać w formie elektronicznej lub pisemnej.
16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
91-231 Łódź, ul. Hodowlana nr 10, biuro@bagdruk.pl
termin składania ofert – od 01.06.2017r.  do 20.06.2017r.
17.Informacje na temat zakresu wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez zamawiającego nie będącego  podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  w szczególności na:
a)       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa  drugiego stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji występowania powiązań, o których mowa powyżej, potencjalny wykonawca jest zobowiązany w złożonej ofercie o umieszczenie informacji na temat zakresu powiązań. Brak informacji na temat zakresu powiązań, oznacza oświadczenie wykonawcy, że nie podlega zakresowi wykluczenia, o którym mowa powyżej.
18.Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w stosunku do treści oferty
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w następującym zakresie i w następujących okolicznościach:
a)       w przypadku zmiany przepisów prawa unijnego i krajowego, zasad wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, SZOOP w zakresie zmian mającym wpływ na realizację umowy,
b)       w przypadku zmian postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c)       w przypadku zmiany nie istotnych parametrów technicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru,
d)       w przypadku zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia, przy czym zmieniony termin dostawy nie może być późniejszy niż termin zakończenia projektu określony w umowie o dofinansowania projektu lub aneksie umowy o dofinansowanie projektu,
19.Określenie warunków zmiany lub unieważnienia postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia postępowania w szczególności w przypadku:
a)       wystąpienia przeszkód prawnych lub formalnych uniemożliwiających kontynuację postępowania lub wykonanie zamówienia,
b)       zaistnienia okoliczności, których zamawiający nie mógł przewidzieć w terminie ogłoszenia postępowania, a której wystąpienie uniemożliwia lub znacząco utrudnia dalszą kontynuację postępowania,
c)       jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,
20.Określenie pozostałych warunków ogólnych
Wymagany termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Zamawiający w trakcie badania i oceny ofert może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.